Regulamin Klubu Turystyki Rowerowej EkoRama

Postanowienia ogólne

Art.1.

1.Klub Turystyki Rowerowej EkoRama - zwany dalej Klubem, powstał 1 grudnia 1997 roku, jako jednostka organizacyjna Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”.

2.Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.Siedzibą Klubu jest miasto Legnica.

4.Jednostką nadrzędną, uprawnioną do nadzoru i kontroli jest Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”, zwany dalej Oddziałem.

Art.2.

1.Klub nie posiada osobowości prawnej. W związku z tym Klub nie może:

a. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

b. łączyć się w związki stowarzyszeń;

c. zrzeszać osób prawnych;

d. prowadzić działalności gospodarczej;

e. zatrudniać pracowników do prowadzenia swojej działalności;

f. przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

2.Działalność finansowa Klubu ogranicza się wyłącznie do rozliczania dotacji celowych na działalność otrzymanych z Oddziału.

Art.3

1.Klub używa pieczęci, flagi, barw, odznaki organizacyjnej PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art.4.

1.Klub używa własnej barwy, logo i hymnu Klubu oraz pieczęci.

a. Barwy: Zielone litery na żółtym tle.

b. Zielony drukowany napis na żółtym tle o treści i formie „EkoRama”

c. Hymn Klubu pt. „Nie ma rowera”. Treść w załączniku nr 1

d. Pieczęć o treści: KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ EkoRama przy Oddz. Zakład. PTTK HM „Legnica” 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 194 ze stylizowanym rowerzystą w postaci trzech kółek i dwóch łuków.

Cele i środki działania.

Art.5.

Klub działa wyłącznie w ramach Oddziału.

Art.6.

Klub zrzesza turystów i krajoznawców dowolnej płci, wieku i narodowości, uznających rower za najwłaściwszy środek do uprawiania turystyki, wypoczynku i rekreacji.

Art.7.

1.Celem działalności Klubu jest:

a. rozwijanie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę rowerową i krajoznawstwo;

b. popularyzacja bezpiecznej turystyki rowerowej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;

c. proponowanie członkom Klubu spędzania czasu wolnego w weekendy i inne dni wolne od pracy i nauki w formie wycieczek rowerowych i innych imprez;

d. krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych;

e. upowszechnianie systemu odznak turystycznych;

f. poznawanie regionu Dolnego Śląska, jego walorów i atrakcji turystycznych, bogatej historii i dziedzictwa kulturowego;

g. rozwój i integracja Klubu;

h. nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi jednostkami.

i. uczestniczenie w działalności gospodarczej Oddziału dla pozyskania dodatkowych środków na działalność Klubu;

j. współpraca z administracją publiczną, i samorządem.

Art. 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich Członków, kandydatów, działaczy oraz osób zaprzyjaźnionych.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.9

1.W Klubie działają:

a. członkowie Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”, którzy o sekcji kolarskiej PTTK — członkowie Klubu,

b. kandydaci

2.Kandydatem jest osoba, która za namową Klubu postanawia uczestniczyć w działalności Klubu.

3.Kandydowanie jest formą sprawdzenia własnych sił i umiejętności w jeździe na rowerze, nabywaniem doświadczeń w turystyce rowerowej, poznaniem Klubu oraz sprawdzianem koleżeństwa.

4.Kandydat sam decyduje o wstąpieniu do Klubu albo rezygnacji.

5.Kandydat nie korzysta z żadnych form dofinansowania do imprez.

6.W działalności Klubu mogą brać udział również inne osoby. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu.

Art.10.

Członek Klubu jest obowiązany:

a. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, Statutu Oddziału, Regulaminu Klubu oraz uchwał Zarządu Klubu;

b. uczestniczyć w działalności Klubu;

c. reprezentować godnie imię turysty rowerowego EkoRamy;

d. regularnie opłacać składkę członkowską.

Art.11

1.Utrata członkostwa następuje w przypadku

a. dobrowolnego wystąpienia;

b. skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy;

c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego

2.Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołane do właściwego zarządu oddziału w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

Władze Klubu

Art. 12

Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie Klubu

b. Zarząd Klubu.

Art.13

1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Do kompetencji Walnego Zebrania należy

a. wytyczanie głównych kierunków działania w okresie kadencji,

b. wybór członków Zarządu Klubu;

c. udzielanie bezwzględną większością głosów absolutorium członkom Zarządu Klubu;

d. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Klubu;

e. uchylanie Regulaminu Klubu i jego zmiany;

f. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu;

g. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

2.Walne Zebrania Klubu zwoływane są w terminach i na zasadach określonych w Statucie PTTK.

Art.14

1.Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Klubu.

2.W skład Zarządu Klubu wchodzi 3 osoby.

3.Zarząd Klubu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika .

Art.15

1.Zarząd Klubu:

a. określa zadania programowe i organizacyjne Klubu;

b. prowadzi bieżącą działalność Klubu;

c. reprezentuje Klub na zewnątrz;

d. nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz własnych;

e. wykonuje inne funkcje określone w Regulaminie Klubu oraz przekazane przez Walne Zebranie Klubu.

Formy działalności

Art.16

1.Klub działa poprzez organizowanie:

a. wycieczek rowerowych

b. rajdów rowerowych;

c. innych.

2.Wycieczki rowerowe EkoRamy charakteryzują się:

a. wyznaczonym celem;

b. ustaloną trasą przejazdu i liczbą kilometrów do przejechania;

c. dniem, godziną i miejscem zbiórki;

d. przewidywaną godziną powrotu;

e. osobą prowadzącego grupę.

Zasady organizacji wycieczek

Art. 17

Ustala się następujące zasady organizacji wycieczek:

a. sezon rowerowy trwa od pierwszej w roku oficjalnie zaplanowanej wycieczki rowerowej do ostatniej - którą jest impreza „Zakończenie Sezonu”.

b. co roku ustała się Kalendarz Imprez.

c. zawiadomienia o poszczególnych wycieczkach ogłasza się najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem.

d. informacje o imprezach podaje się do wiadomości członków EkoRamy:

- na tablicy ogłoszeń na terenie Huty Miedzi "Legnica";

- w witrynie internetowej EkoRamy;

- pocztą e-mail,

e. z każdej wycieczki sporządzane jest sprawozdanie przez prowadzącego wycieczkę.

f. wycieczkę uważa się za odbytą, gdy uczestniczy w niej, co najmniej 2 kandydatów lub członków Klubu.

g. udział w wycieczkach może być dowolny lub ograniczony. Ograniczenie może wynikać:

- z dostępnej ilości miejsc noclegowych;

- charakteru członkostwa;

- specyficznych warunków imprezy związanych ze stopniem trudności.

Punktacja do tytułu Najaktywniejszy Rowerzysta Roku

Art.18

1.W ciągu całego sezonu rowerowego na bieżąco prowadzona jest punktacja do tytułu „Najaktywniejszy Rowerzysta Roku”. W czasie imprezy EkoRamy „Zakończenie Sezonu” najaktywniejszy rowerzysta otrzymuje;

a. tytuł „Najbardziej Aktywny Rowerzysta Roku”

b. puchar przechodni ufundowany przez Prezesa Klubu Turystyki Rowerowej EkoRama przy Oddziale Zakładowym PTTK Huty Miedzi „Legnica”

2. Ustala się następujące zasady punktacji

a. Udział w każdej imprezie rowerowej jest punktowany;

b. Punktacja wycieczek ustalana jest według liczby przejechanych kilometrów.

c. W przypadku równej liczby punktów, o tytule decyduje wskazanie Prezesa;

Zasady bezpieczeństwa w czasie imprez turystycznych

Art.19

1.Uczestnictwo w imprezach Klubu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

2.Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

3.Jazda w kolumnie nie zwalnia uczestników od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Przepisy końcowe

Art.20

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu PTTK, Statutu Oddziału i prawa o stowarzyszeniach.

Opracował : Zarząd Klubu Turystyki Rowerowej EkoRama

Legnica 18.11.2011

Załącznik nr 1.

Hymn Klubu Turystyki Rowerowej EkoRama

 

Nie ma rowera... (na melodię Quanta da mera )

 

Nie ma rowera,

cholera, nie ma rowera.

Nie ma rowera,

cholera, nie ma rowera (bis)

 

To miał być jeden kufelek,

zamknąłem przecież rowerek.

A potem jedna wódeczka

i nie pomogła kłódeczka.

A niech to trafi cholera.

Trzeba zaczyniać od zera.

Nie ma rowera...

 

Jak teraz wrócę do domu ?

Nie życzę tego nikomu.

Już byłem taki bogaty,

ten rower miałem na raty.

A niech to trafi cholera.

Trzeba zaczynać od zera.

Nie ma rowera...

 

Śpiewnik KTP „Sznurówa” z 2011 r. str. 133.

Tekst Andrzej Ossoliński